رویداد های کاربر

کاربران و ادمین های سرویس ایمیل بر اساس رویدادهای کاربری زیر می‌توانند اعلانات مربوط به رویدادها را دریافت کنند:
• User Added: به مدیران اضافه شدن یک کاربر جدید را اطلاع می‌دهد.
• User Changed Forward: به مدیران اضافه شدن یا تغییر یافتن آدرس یک کاربر را اطلاع می‌دهد.
• User Changed Password: به ادمین ها تغییر یافتن رمز عبور یک کاربر را اطلاع می‌دهد.
• User Deleted: به ادمین ها حذف شدن یک کاربر را اعلام می‌کند.
• User Disk Space Used: زمانی که فضای دیسک یک کاربر به مقدار معینی برسد به مدیران اطلاع آن را می‌دهد.

شرایط

با توجه به رویداد انتخاب شده شاخصه‌های زیر قابل تغییر خواهند بود:

اسمارترمیل

• Event Name: بیانگر نام رویداد است.
• Event Category: این ویژگی شامل سه گروه همکاری (collaboration) ایمیل (email) امنیت (security) و دیگر گروه‌ها است.
• Event Type: هر گروه دارای رویدادهای متناسب با خود است که اقدام مورد نظر خود را در سرویس ایمیل دیتامیزبان فعال می‌کند.
• Time of Day: بیانگر زمانی است که رویداد اتفاق میافتد.
• Day of Week: شامل روز یا روزهای هفته است که در آن رویداد باید رخ دهد.
• Domain: نشان‌دهنده دامنه‌ای است که رویداد در آن رخ می‌دهد.
• Full Name: بیانگر نام کامل کاربری است که رویداد را فعال کرده است.
• (%)Mailbox Usage: نشان‌دهنده مقدار فضای اشغال‌شده این باکس به درصد است.
• (Mailbox Usage (MB: بیانگر مقدار فضای اشغال‌شده این باکس به مگابایت است.
• Username: بیانگر نام کاربری است که باعث رخ دادن رویداد شده است.
• Enabled: اگر این گزینه تیک خورده باشد رویداد فعال می‌شود. در غیر این صورت رویداد برای همیشه غیرفعال باقی خواهد ماند.

اقدامات

بر اساس ویژگی‌های رویداد انتخاب شده اقدامات زیر قابل تغییر خواهند بود:
• اجرای خط فرمان (execute command-line)
• ارسال ایمیل (send email)

• استفاده از پروفایل شخصی کاربر (use my notification profile)