رویداد های دامنه

اکانت های مدیریتی سرویس ایمیل بر اساس رویدادهای دامنه‌ ای زیر می‌توانند اعلانات (notifications) مربوط به رویدادها را دریافت کنند:
• Domain Added: به ادمین ها اضافه شدن یک دامنه به سرور را اطلاع می‌دهد.
• Domain Deleted: به ادمین ها حذف شدن یک دامنه از سرور را اطلاع می‌دهد.
• Domain Disk Space Used: به ادمین ها اخطار به اتمام رسیدن پهنای باند دامنه را اطلاع می‌دهد.

شرایط

با توجه به رویداد انتخاب شده، شاخصه‌های زیر قابل‌تغییر خواهند بود:

• Event Name: بیانگر نام رویداد است.
• Event Category: این ویژگی شامل سه گروه همکاری (collaboration)، ایمیل (email)، امنیت (security) و دیگر گروه‌ها می‌شود.
• Event Type: هر گروه دارای رویدادهای متناسب با خود است که اقدام مورد نظر خود را در سرویس میزبانی ایمیل فعال می‌کند.

• Time of Day: بیانگر زمانی است که رویداد اتفاق میافتد.
• Day of Week: شامل روز یا روزهای هفته است که در آن رویداد باید رخ دهد.
• Domain: بیانگر دامنه‌ای است که رویداد در آن رخ می‌دهد.
• (%)Domain Usage : مقدار فضای اشغال شده دیسک را به درصد نشان می‌دهد.
• (Domain Usage (MB: مقدار فضای اشغال شده دیسک را به مگابایت نشان می‌دهد.
• Domains Used: تعداد دامنه‌های استفاده شده را نشان می‌دهد.
• (%)Domains User : تعداد دامنه معین شده برای هر کاربر را که تنها اجازه استفاده از آن را دارند، نشان می‌دهند.
• Enabled: اگر این گزینه تیک خورده باشد رویداد فعال می‌شود. در غیر این صورت رویداد برای همیشه غیرفعال باقی خواهد ماند.

اقدامات

بر اساس ویژگی‌های رویداد انتخاب شده اقدامات زیر قابل تغییر خواهند بود:
• استفاده از پروفایل شخصی کاربر (use my notification profile)
• ارسال ایمیل (send email)
• فعال کردن اعلانات (toast notification)
• اجرای خط فرمان (execute command-line)