رویداد های مشارکتی

کاربران و ادمین های دامنه‌ها بر اساس رویدادهای مشارکتی یا دوطرفه زیر می‌توانند اعلانات (notifications) مربوط به رویدادها را دریافت کنند:
• Calendar Reminder Occurred: به کاربران اطلاع می‌دهد که قرار ملاقات مورد نظر در آینده‌ای نزدیک قرار است رخ دهد.
• Task Reminder Occurred: به کاربران اطلاع می‌دهد که مدت اتمام یک وظیفه‌ نزدیک است.

شرایط

با توجه به رویداد انتخاب شده شاخصه‌های زیر قابل تغییر خواهند بود:

اسمارترمیل

Name: بیانگر نام رویداد است.
Event Category: این ویژگی شامل سه گروه همکاری (collaboration) ایمیل (email) امنیت (security) و دیگر گروه‌ها می‌شود.
Event Type: هر گروه دارای رویدادهای متناسب با خود است که اقدام مورد نظر خود را در سرویس میزبانی ایمیل فعال می‌کند.
Domain: بیانگر دامنه‌ای است که رویداد در آن رخ می‌دهد.
Time of Day: بیانگر زمانی است که رویداد اتفاق میافتد.
Day of Week: شامل روز یا روزهای هفته است که در آن رویداد باید رخ دهد.
Subject: بیانگر کلماتی است که در صورت پیدا شدن در وظایف یا قرار ملاقات رویداد فعال می‌شود.
Location: بیانگر مکان قرار ملاقات است.
Email Address: بیانگر آدرس ایمیلی است که از طریق آن رویداد رخ می‌دهد.
Enabled: اگر این گزینه تیک خورده باشد رویداد فعال می‌شود. در غیر این صورت رویداد برای همیشه غیرفعال باقی خواهد ماند.

اقدامات

بر اساس ویژگی‌های رویداد انتخاب شده اقدامات زیر قابل تغییر خواهند بود:
• استفاده از پروفایل پیش‌فرض برای کاربر (use default notification profile for user)
• استفاده از پروفایل شخصی کاربر (use my notification profile)
• ارسال ایمیل (send email)
• فعال کردن اعلانات (toast notification)
• اجرای خط فرمان (execute command-line)