۱) پس از اجرای OutLook از طریق منو بالای صفحه دکمه File و Info در ادامه گزینه Add Account را انتخاب کنید.
تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013

 

۲) چکباکس Manually setup or additional server type را فعال و به مرحله بعد مراجعه کنید.

<a href=تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013″ width=”499″ height=”407″ />

 

۳) POP or IMAP را انتخاب و به مرحله بعد مراجعه فرمایید.

تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013

 

۴) فیلدهای موجود در این صفحه را مطابق با موارد زیر تکمیل کنید:

Your Name: نام مورد نظر جهت اختصاص به اکانت ایمیل را وارد کنید.
Email Address: آدرس ایمیل را وارد نمایید.
Account Type: از POP3 استفاده کنید.
Incoming Mail Srever: از آدرس mail.domain.com استفاده کنید.
Outgoing Mail Srever: از ادرس mail.domain.com استفاده کنید.
Username: آدرس ایمیل فعال خود را کامل وارد نمایید.
Password: رمز عبور ورود به اکانت ایمیل را وارد نمایید.
* توجه : بجای عبارت domain.com نام دامنه خود را وارد کنید.

تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013

 

۵) دکمه More Settings را انتخاب کنید.

در قسمت Outgoing Server چکباکس My outgoing server (SMTP) required authentication را فعال کنید.
تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013

 

چنانچه قصد دارید با دریافت هر ایمیل، یک کپی از آن در وبمیل قرار گیرید در بخش Advanced چکباکس Leave a copy of message… را فعال نمایید در غیر اینصورت از اعمال چکباکس خودداری کنید.
نکته دیگر در این بخش: مقدار گزینه Use the following type of encrypted connection را بر روی None تنظیم و ذخیره نمایید.

تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013

 

۷) حال در پنجره Internet E-mail Setting با استفاده از دکمه Test Account Settings اقدام به تست اتصال نمایید. چنانچه هر دو نتیجه مشابه تصویر زیر، سبز رنگ بود، به این معناست که اتصال برقرار می باشد.
تنظیم اکانت ایمیل در Outlook 2013

 

۸) این پنجره کوچک را ببندید و در ادامه Next و Finish را برگزینید.

چنانچه در مرحله تست، بخش ارسال یا Outgoing با مشکل روبرو شد و Fail گردید، مجددا از طریق دکمه More Settings به بخش Advanced مراجعه کنید و شماره پورت SMTP را از مقدار پیشفرض ۲۵ به عدد ۵۸۷ تغییر دهید. ضمن اینکه اطمینان حاصل فرمایید که پورت ۵۸۷ در فایروال کامپیوتر شخصی خود، مسدود نشده باشد. سپس مجددا اقدام به تست نمایید.